1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika strony www.washvap.pl (dalej również „Strona”) przez Wash & Vap S.C. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin, NIP: 9462672069, zwanym dalej Administratorem.
 2. Administrator chroni dane Użytkownika na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem: zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Dokładne dane Administratora

Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Wash & Vap S.C. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin, NIP: 9462672069.

Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika podane przez niego w formularzu kontaktowym oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • marketingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
 • marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).
 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Wash & Vap S.C. przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Wash & Vap S.C. na wskazany poniżej adres, a wtedy Administrator zablokuje odpowiednie dane. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.
 5. Przekazanie danych osobowych do Wash & Vap S.C. jest dobrowolne, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie zapytania i uzyskanie odpowiedzi przez Użytkownika.
 6. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Strony (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dostęp do danych Użytkownika i ich przechowywanie

 1. Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 2. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i marketingowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub marketingowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna, agencja reklamowa) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Wash & Vap S.C. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Wash & Vap S.C. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Podmioty przetwarzające: Wash & Vap S.C. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Wash & Vap S.C. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi marketingowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 • Administratorzy: Wash & Vap S.C. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są:
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Wash & Vap S.C. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Wash & Vap S.C. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora.
 • W przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony do preferencji Użytkownika, a także administrowania Stroną.
 2. W przypadku skierowania żądania, Wash & Vap S.C. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe dotyczące Użytkowników korzystających ze Strony są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie, obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, udzielania odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowania i przesłania ofert handlowych, zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej Strony, hostingu.
 2. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.
 3. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika na Stronie.

Zmiana celu przetwarzania danych

O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych lub zmianie praw Użytkownika, Administrator poinformuje niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

Prawa Użytkownika

Prawo dostępu do danych 

W każdej chwili Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, jakie jego dane osobowe przechowuje Wash & Vap S.C. Aby to zrobić, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail info@washvap.pl lub drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin – Użytkownik otrzyma informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Wash & Vap S.C.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Zgłoszenie może zostać dokonane drogą elektroniczną na adres e-mail info@washvap.pl lub drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Wash & Vap S.C. W takim wypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika. Prawnie usprawiedliwionym celem nie może być w tym wypadku marketing bezpośredni Wash & Vap S.C.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośrednio. Może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
 • informując o tym Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail info@washvap.pl lub drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin.

Prawo do ograniczenia

Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych.

Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby się skontaktować z Administratorem w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, możesz skorzystać z następujących form kontaktu:

 • wiadomość wysłana na adres e-mail: info@washvap.pl lub
 • wiadomość wysłana drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezgodnie z prawem albo niedostatecznie je chroniąc, może skontaktować się z nami. Ma też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

W przypadku wycofania zgody Wash & Vap S.C. nie będzie więcej wysyłać Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wycofanie zgody w formie wiadomości e-mail na adres: info@washvap.pl

lub

 • drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zadane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail info@washvap.pl lub drogą pocztową na adres: Wash & Vap S.C., ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-400 Lublin.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Poliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • reklamowych i statystycznych, tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google i na portalu Facebook.
 1. Zaufani partnerzy Administratora mogą korzystać z targetowania i profilowania w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania Użytkowników do celów reklamowych. Z tego właśnie powodu należy zaakceptować politykę prywatności zawierającą politykę cookies podczas pierwszego wejścia na Stronę. Akceptacja polityki jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie zablokowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 3. W każdym przypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

Dodatkowa informacja na temat wybranych firm, którym możemy powierzać przetwarzanie danych

Administrator korzysta z systemów wyspecjalizowanych firm, co może się wiązać z powierzeniem im przetwarzania danych. Niektóre z tych firm są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale są objęte programem Tarczy Prywatności UE-USA (www.privacyshield.gov/list).

Są to systemy reklamowe i analityczne: na serwerach tych firm zbierana jest informacja o wyświetleniach i kliknięciach reklam Administratora oraz o treściach oglądanych na stronie internetowej. Dzięki plikowi cookie, a czasem także adresowi email Użytkownika oraz temu, że loguje się on w systemach tych firm, są one w stanie powiązać wyświetlenia i kliknięcia z wcześniejszymi wizytami.

Na tej podstawie Administrator ocenia skuteczność prowadzonego marketingu oraz może zamawiać wyświetlanie reklam w zależności od tego, co Użytkownik oglądał wcześniej na stronie internetowej (remarketing). Obywa się to jednak anonimowo – Administrator nie wie, czyje dane analizuje. Reklamy są wyświetlane dużej grupie anonimowych użytkowników spełniających określone kryteria i Administrator nie wie, komu konkretnie te reklamy wyświetla.

Systemy te informują o swojej polityce prywatności i dają Użytkownikowi wpływ na to, z jakich informacji mogą korzystać reklamodawcy:

Google: Adwords, DoubleClick, Google Analytics (funkcje analityczne i reklamowe). W każdej chwili możesz sprawdzić, jakie informacje reklamowe na Twój temat zbiera Google i zablokować personalizowanie przez Google reklam: adssettings.google.com. Istnieje możliwość łatwego zablokowania śledzenia przez Google Analytics: tools.google.com. Więcej o polityce prywatności Google przeczytasz tutaj: policies.google.com/privacy.

Facebook (w tym Instagram): Na tej stronie znajdziesz informacje o polityce prywatności i ustawieniach reklamowych facebook.com/helphttps://www.facebook.com/about/privacyhttps://help.instagram.com/155833707900388.

Istnieje możliwość łącznej rezygnacji ze śledzenia przez te i wiele innych systemów reklamowych na stronie networkadvertising.org.

Call Now Button